Michal Černý, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
obchodní právo, katedra obchodního práva a mezinárodního práva soukromého
www.michalcerny.eu
| www.michalcerny.net

Osobní údaje
Akademické údaje
Publikační činnost
··· Monografie (vč. spoluautorství)
··· Odborné časopisecké články a příspěvky do sborníků v tuzemsku
··· Odborné časopisecké články a příspěvky do sborníků v zahraničí
··· Citace v tuzemsku a zahraničí
Vědecká činnost - účast na konferencích a vědeckých seminářích, granty
Akademická samospráva

Osobní údaje
· Rok narození: 1973
· Kontaktní adresa elektronické pošty: michal@michalcerny.net | m.c@seznam.cz
· Kontaktní telefon: +420 585637627
· Státní občanství: CZ


Přehled akademických údajů
· Promován doktorem (Ph.D.) v oboru Teoretické právní vědy v Brně, 2003
· Promován magistrem (Mgr.) v oboru Právo v Olomouci, 1996
· Od 1996 člen akademické obce Univerzity Palackého
· Od 2005/06 člen akademické obce Moravské vysoké školy Olomouc
· Od 2006 přednášková činnost - Justiční akademie v Kroměříži


Publikační činnost
Monografie vydané (včetně spoluautorství)

 1.  Grúň, L. - Černý, M.: Malý slovník finanční, bankovní a obchodní. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1478-3. 164 stran.
 2.  Lochmanová, L. a kolektiv: Podnikání zahraničních osob v České republice, vydavatel: PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. = Hanex =, Olomouc, 1998, ISBN 80-857-8323-1, (samostatné autorství 3 kapitol, autorský podíl 26,1% na celku).

Skripta a doplňkové učební pomůcky  

 1.  Černý, M.: Vybrané otázky obchodního práva I., učební pomůcka, vlastním nákladem, Prostějov, 2004, ISBN 80-239-4128-3, 132 str.
 2.  Černý, M.: Czech Business Law (for Socrates – Erasmus Students), zpracováno pro: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004, 110 str.

 

Odborné časopisecké články a příspěvky do sborníků v tuzemsku

 1.  Černý, M.: Cenné papíry, in Právo a podnikání, 2000, 2, str. 2-8, ISSN 12111120,
 2.  Černý, M.: Elektronické publikace v elektronickém věku, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 2, 2000, str. 41-63, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8024400995 (2000/2), ISSN 1212107x,
 3.  Černý, M.: Elektronický podpis, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 4, 2003, str. 27-54, vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 80244005938 (2002/4), ISSN 1212107x,
 4. Černý, M.: Globalizace společenstevního práva - k některým otázkám přeshraničního výkonu práv společníka a k otázkám e-Apostily,  In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny / editor Michal Malacka, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc,  2007, str.184-191, ISBN 978-80-244-1906-0
 5. Černý, M.: Internet a právo - základní úvahy, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 3, 2001, str. 47-54, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8024403404 (2001/3), ISSN 1212107x,
 6.  Černý, M.: Nová právní úprava ochrany hospodářské soutěže v českém právním řádu, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 2, 2000, str. 51-63, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8024400995 (2000/2), ISSN 1212107x,
 7.  Černý, M.: Novelizovaná právní úprava reklamy v ČR, In Zdravotnictví a právo, 2002, 7-8, str. 18-25, ISSN 12116432,
 8.  Černý, M.: Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 1, 1999, str. 27-33, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8070679824 (1999/1), ISSN 1212107x,
 9.  Černý, M.: Osobní údaje a jejich ochrana v právním řádu ČR, In Zdravotnictví a právo, 2001, 11, str. 10-16, ISSN 12116432,
 10.  Černý, M.: Právní úprava proti nevyžádaným elektronickým zprávám, In Právo a podnikání, 2004, 10, str. 6-11, ISSN 1211-1120 
 11.  Černý, M.: Příspěvek k diskuzi nad elektronizací práva - k doménovým jménům, In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny / editor Michal Malacka, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc,  2006, str. 262 - 269, ISBN 80-244-1565-8
 12.  Černý M.: Příspěvek k diskusi nad právní úpravou dozorčí rady akciové společnosti, In Soukromé právo v pohybu / editor Karel Eliáš, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2005, ISBN 80-86898-31-8, str. 24-33,
 13.  Černý, M.: Reklama v českém právu a zdravotnictví, In Zdravotnictví a právo, 2001, 12, str. 12-17, ISSN 12116432,
 14.  Černý, M.: Rozdíly mezi smlouvou o převodu obchodního podílu a smlouvou o prodeji podniku, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 0, 1998, str. 71-78, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8070678305 (1998/0), ISSN 1212107x,
 15.  Černý, M.: Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat I, In Zdravotnictví a právo, 2000, 10, str. 10-15, ISSN 12116432,
 16.  Černý, M.: Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat II, Zdravotnictví a právo, 2000, 11, str. 6-14, ISSN 12116432,
 17.  Černý, M.: Soukromník ve zdravotnictví začíná podnikat III, Zdravotnictví a právo, 2000, 12, str. 8-16, ISSN 12116432,
 18.  Černý, M.: Spammingové praktiky a nekalá soutěž, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 5, 2003, str. 27-33, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8070679824 (2003/5), ISSN 1212107x,
 19.  Černý, M.: Technická novela Obchodního zákoníku, Zdravotnictví a právo, 2002, 3, str.2-13, ISSN 12116432,
 20.  Černý, M.: Vybrané novinky v Obchodním zákoníku po 1.1.2001, In Zdravotnictví a právo, 2001, 3, str. 2-7, ISSN 12116432,
 21.  Černý, M.: Vybrané základní pojmy obchodního práva (se zaměřením na oblast zdravotnictví),  Zdravotnictví a právo, 1999, 4, str.5-12, ISSN 12116432,
 22.  Černý, M.: Webové prezentace na síti Internet a tiskový a autorský zákon, in Právo a podnikání, 2003, 2, str. 2-7, ISSN 12111120.
 23.  Černý, M. – Bokij, E.: Komparace právní úpravy reklamy v médiích  v českém a  ruském právu, In Acta Universitatis Olomoucensis - Iuridica 5, 2003, str. 27-33, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 8070679824 (2003/5), ISSN 1212107x,
 24.  Černý, M. – Telec, I.: Prodej internetového portálu, In Právní rádce, 2005, 1, str. 25-30, ISSN 1210-4817,
 25. V tisku: Černý, M.:  K některým otázkám elektronického projevu vůle (e-apostila, e-valná hromada)

Odborné časopisecké články a příspěvky do sborníků v zahraničí 

 1.  Černý, M.: Anti-Spam Gesetz in Tschechien und Slowakei, In WiRO Wirtsschaft und Recht in Osteuropa, 2005, 7, Verlag C.H.Beck, München und Frankfurt a.M.,  Spolková republika Německo, ISSN 0941-6293, str.201-204
 2.  Černý, M.: Elektronizace práva jako proces i faktor jeho zpětného ovlivňování, In Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehrádskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie, Právnická fakulta Trnavské uvenirzity v Trnavě, Trnava, Slovensko, 2007, ISBN 978-80-88931-68-3
 3.  Černý, M.: Elektronický podpis - užití pro uzavírá smluv se zahraničními partnery, Gornoslaska Wyzsa Skola Handlowa w Katowicach, Katowice, Polsko, 2003, ISBN 83-88402-52-8
 4.  Černý, M.: Firmenbuch, In CLC Unternehmer in Tschechien. Ausgewälte Rechtsfragen, CLC-Schriftenreihe Band 18 (2005), Wien, Rakousko, 2005, ISBN 3-7083-0240-0 (ISBN für Deustchland 3-8305-0957-X), str.67-74,
 5.  Černý, M.: Gewerberechtliche Bestimmungen, In CLC Unternehmer in Tschechien. Ausgewälte Rechtsfragen, CLC-Schriftenreihe Band 18 (2005), Wien, Rakousko, 2005, ISBN 3-7083-0240-0 (ISBN für Deustchland 3-8305-0957-X), str.75-86,
 6.  Černý, M. – Lochmanová, L.: Fragen der Forderungsbesicherung, In CLC Unternehmer in Tschechien. Ausgewälte Rechtsfragen, CLC-Schriftenreihe Band 18 (2005), Wien, Rakousko, 2005, ISBN 3-7083-0240-0 (ISBN für Deustchland 3-8305-0957-X), str.97-108,
 7.  Černý, M.: Nová právní úprava elektronických reklam a šíření obchodních sdělení v právu ČR, In Právny obzor, Bratislava, Slovensko, 2006, 1, ISSN 0032-6984, str. 74-86
 8.  Černý, M. – Telec, I.: Prodej internetového portálu, In Právny obzor, Bratislava, Slovensko, 2005, 2-3, ISSN 0032-6984, str. 159-166
 9.  Kolderová, S. - Černý, M.: Wettbewerbsrecht, InAktuálne úlohy autorského práva v Slovenskej republike a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie CLC Unternehmer in Tschechien. Ausgewälte Rechtsfragen, CLC-Schriftenreihe Band 18 (2005), Wien, Rakousko, 2005, ISBN 3-7083-0240-0 (ISBN für Deustchland 3-8305-0957-X), str.145-158, 
 10. V tisku: Černý, M.: Historie, současnost a budoucnost výkonu práv společníka v obchodní společnosti, In Sborník z Mezinárodní konference při příležitosti  10. výročí založení Právnické fakulty Trnavské univerzity a setkání kateder obchodního práva Česka, Slovenska a Polska, Trnava, Trnavská univerzita, (? 2008)

Citace v tuzemsku a zahraničí

 1.  Bačík, P.: Využití znalostního managementu v právní oblasti. In Acta Iuridica Olomucensis. Univerzita Palackého v Olomouci. 2006, 3, str. 139,
 2.  Lochmanová, L.: Smlouva o prodeji podniku, In Právní rádce, 2005, 6, str. (příloha), ISSN 1210-4817,
 3.  Sběrná citace (varia) – Duševné vlastníctvo, 2005, 2. Slovensko.


Vědecká činnost - účast na vybraných konferencích a vědeckých seminářích

Granty
- řešitel post-doktrorského grantu GAČR

Akademická samospráva