michalcerny.net

PREZENTACE do předmětů  

Obchodní korporace 1/2 (PF UP)

Právo duševního vlastnictví (PF UP)

Soutěžní právo (PF UP) 

OBP - Obchodní právo 1/2/3 (FP PEVŠ) 

 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO (FP PEVŠ)

Licenční podmínky užití prezentací- čtěte pozorně, prosím: Máte neexkluzivní právo užití (licenci) děl zpřístupněných na webu michalcerny.net pouze pro studijní účely v rámci studijního programu veřejné či soukromé vysoké školy, kde autor těchto stránek - Mgr. Michal Černý, Ph.D. působí jako člen akademického sboru. Tato díla NESMÍTE distribuovat prostřednictvím Internetu ani je jinak šířit v elektronické nebo tištěné formě, kromě distribuce výhradně Vašim kolegům - studentům vysoké škody. ROVNĚŽ NESMÍTE tato díla zpřístupnit na síti Internet na jiném místě, výhradním a jediným místem pro jejich stažení je michalcerny.net Tato díla NESMÍTE ROVNĚŽ POUŽÍT za účelem zisku nebo podnikání pro sebe nebo třetí osobu, a to bez ohledu na jejich elektronickou nebo listinnou podobu. NEZAPOMEŇTE, že tato díla požívají ochrany autorským právem. Pokud souhlasíte s podmínkami shora uvedenými, můžete tato díla ZDARMA stahovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, je stahování děl a jejich užití protiprávní.  | Licence conditions: You have non exclusive right to use (licence) published presentations for your study purposes on public university or private university where author of this webpage - Mgr. Michal Černý Ph.D. is a member of a academy of such university. You MAY NOT distribute them through the Internet (except distribution to your colleagues, you MAY NOT place them on the other web/place in the Internet. You MAY NOT use them in either electronic or printed version for any kind of profit or business (realized by/for you/third parties). DO NOT FORGET the presentations are subject to copyright law.  If you agree with all conditions mentioned above - feel free to donwload files and use them. Otherwise any download and/or further use is illegal.

texty vlastní jsou na této stránce


--- Seznam PDF/PPT souborů ---

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (PF UP: SPK/NPDV)
Chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení, zaručená tradiční specialita a ekoznačka -  2015 Ochranné známky - 2015

 Obchodní firma | Obchodní tajemství

SOUTĚŽNÍ PRÁVO (PF UP: SPK/NSOUP)
| Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky 2014  |

("OBCHODNÍ PRÁVO")

Obecná část PRÁVA OBCH.KORPORACÍ:  CESTOVNÍ MAPA PRÁVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ

| JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE 2014 (NOZ+ZOK)| (Jednání podnikatele) | LIKVIDACE PO /OK 2014 |   OBCHODNÍ REJSTŘÍK 2014 | Podnikání zahraničních osob v CZ - 2007 | Pojem, prameny a krátká historie obchodního práva v České republice | RODINNÝ ZÁVOD 2014Základní pojmy českého obchodního práva - podnikání, podnikatel, podnik ... | ZRUŠENÍ A ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY (+ NEPLATNOST) - ZVLÁŠTĚ OBCHODNÍ KORPORACE 2014


OBCHODNÍ KORPORACE (ZOK a ObZ):

AKCIOVÁ SPOLEČNOST ->>

ZOK (REKODIFIKACE): AS - KLÍČOVÉ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ OD 2014 (ZOK) |

AS - ZALOŽENÍ A VZNIK AS 2014 (ZOK)  - iVerze

AS - VALNÁ HROMADA 2014 (ZOK) - iVerze  |

CENNÉ PAPÍRY 2014 (NOZ+ZOK) - ÚVOD -iVerze

 

AS - PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ  2014 (ZOK) | AS: ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A.S. 2014 (ZOK)

OBZ: AS: Charakteristika, založení a vznik AS (ObZ 2012) | AS: Dozorčí rada (ObZ) | AS: Konflikty, finanční asistence 2009 (ObZ)AS: Představenstvo 2012 (ObZ)AS: Valná hromada 2012 (ObZ) | AS: Práva a povnnosti akcionářů 2012 (ObZ) |

DRUŽSTVO ->> 

ZOK (REKODIFIKACE)  -2014:  Družstvo ZOK 2014 - 1 (Obecně), Družstvo ZOK 2014 - 2 (Orgány), Družstvo ZOK 2014 - 3 (Bytové drusžvo,  sociální družstvo) 

OBZ:  Družstvo 2012 (jen ObZ) |

EVROPSKÁ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST (EURODRUŽSTVO) ->> SCE - Evropská družstevní společnost

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ  ->>  EHZS - Evropské hospodářské zájmové sdružení |

EVROPSKÁ SPOLEČNOST ->> MVŠO: SE - Evropská společnost 

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST  ->> ZOK: KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 2015

Komanditní společnost 2007 |  ZOK: KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 2014 | ZOK: ZÁKLADNÍ ODLIŠNOSTI PRÁVNÍCH ÚPRAV KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI (ZOK X OBZ)

OBCHODNÍ KORPORACE - OBECNÁ ÚPRAVA ->> Likvidace obchodní společnosti | Obchodní společnosti a družstvo - úvod do právní úpravy |  VKLAD dle ZOK (2014)

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM ->> SRO: CHARAKTERISTIKA, PODÍL (2012+2014=REKODIFIKACE) | SRO: JEDNATEL 2014 (VERZE LISTOPAD 2014) |   SRO:JEDNATEL + DOZORČÍ RADA (2012+2014=REKODIFIKACE) | SRO - práva a povinnosti společníků 2012+2014 (REKODIFIKACE) SRO - Změny základního kapitálu 

SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SRO (2014)

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ->> ZOK: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 2015 |  

VOS: KLÍČOVÉ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ VOS 2014 (ZOK)  Veřejná obchodní společnost  2012|  ZOK:  VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 2014 

Cenné papíry:
| Cenné papíry - úvod do problematiky + REKODIFIKACE (2014) |

DŘÍVĚJŠÍ ÚPRAVA - Obchodní závazkové vztahy:
| Akreditiv - smlouva o otevření akreditivu | Bankovní záruka | Běžný účet (smlouva o b.ú.) 2009 | Dílo (smlouva o d.) | Komisionářská smlouva 2007 | Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 2009 | Mandátní smlouva 2007Odpovědnost v obchodní právu 2009   Promlčení a prekluze v obchodním právu | Smlouva o nájmu podniku 2012 (+ NOZ: Exkurs do pachtu závodu-2014) | Smlouva o obchodním zastoupení 2007 | Smlouva o prodeji podniku 2012 (+ NOZ: Exkurs do koupě závodu-2014) | Smlouva o tichém společenství | Smlouva o úvěru - zásady | Smlouva o zprostředkování 2007Zajištění závazku 2012 (zadržovací právo, zástavní právo, smluvní pokuta, ručení, jistota, zajiš´tovací převod práva, finanční zajištění) -vč. odkazů do NOZ | Zánik závazku v obchodním právu (způsoby nahrazujícími splnění a zánik nesplněného závazku - 2007)
 

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO:

Podnikatel a živnostenské právo (CZ) 2013 (ppt3 ->pdf)


- : > ZPĚT na všechny studijní materiály
-- :: >> ZPĚT na hlavní stránku


(C) (2005-)2015  Michal Černý Ph.D.